O nadleśnictwie

Lasy Nadleśnictwa Babimost położone są na obszarze dwóch województw i dwóch odmiennych regionów: Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Babimost przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawową dziedziną aktywności gospodarczej człowieka w lesie. Podstawą trwałego i zrównoważonego zagospodarowanie terenów leśnych jest plan urządzania.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Ochrona przyrody

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli fauny i flory. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu polega na korzystaniu z jego zasobów, poprzez pozyskiwanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskiwanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu w sposób zapewniający mu trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest dziedziną leśnictwa, regulowaną przez Politykę Leśną Państwa. Przyjęty przez Radę Ministrów w 1997 roku Plan Urządzania Lasu stanowi, że celem państwa w tym zakresie jest osiągnięcie i utrzymanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Łowiectwo

Współczesne łowiectwo to zaplanowane i skoordynowane czynności mające na celu racjonalne gospodarowanie żyjącą w lasach zwierzyną.