Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest dziedziną leśnictwa, regulowaną przez Politykę Leśną Państwa. Przyjęty przez Radę Ministrów w 1997 roku Plan Urządzania Lasu stanowi, że celem państwa w tym zakresie jest osiągnięcie i utrzymanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Urządzanie lasu polega na takim planowaniu i projektowaniu czynności gospodarczych w lesie, aby z jednej strony zapewnić dochód gospodarstwa leśnego, a z drugiej zadbać o poprawę stanu lasu i jego ochronę. 
Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Babimost opracowany został według stanu na 01.01.2008 r. Nadleśnictwo składa się z trzech obrębów: Dąbrówka, Kargowa i Szczaniec.
 
Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Babimost obejmuje następujące części składowe:
  • opis ogólny lasów Nadleśnictwa, 
  • program ochrony przyrody,
  • opisy taksacyjne wg obrębów dla Nadleśnictwa i RDLP,
  • wykazy projektowanych cięć użytkowania rębnego, 
  • operaty dla leśnictw zawierające opisy taksacyjne, 
  • materiały kartograficzne, opracowane numerycznie,
  • zasady ochrony przeciwpożarowej,
  • zasady gospodarki łowieckiej,
  • opis walorów przyrodniczo-kulturowych. 
Poprzez opracowane plany dąży się do zachowania równowagi ekologicznej na terenach leśnych. Gospodarka w lasach nie może być podporządkowana skrajnościom. Nie może się odbywać ani pod dyktando „ekologów", ani lobby drzewnego. Celem leśników jest zrównoważona ekonomicznie gospodarka proekologiczna. 
Należy zapewnić stały wzrost produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu, takich jak pozyskiwanie drewna, zwiększenie lesistości i zasobów drzewnych, prowadzenie szkółek leśnych. 
Równocześnie dobre urządzanie lasu ma służyć zwiększaniu jego użyteczności społecznej. Las ma być też miejscem odpoczynku, relaksu, edukacji.
Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu są po konsultacjach społecznych zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.
 
Zestawienie powierzchni gruntów Nadleśnictwa według stanu na 01.01.2008 r.
 
      
 
W powyższym zestawieniu w liczniku podano powierzchnie ewidencyjne w m², zaś w mianowniku powierzchnie stanowiące sumy powierzchni wydzieleń indywidualnie zaokrąglonych do 1 ara.