Lista aktualności Lista aktualności

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze. Użytkami ekologicznymi są również stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”.

Na terenie Nadleśnictwa Babimost istnieje 7 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 55,17 ha:
  • „Samsonki" w obrębie Dąbrówka – oddz. 17f, 18i,g – o pow. 4,51 ha,
  • „Bagno Małe Liny", w obrębie Kargowa – oddz. 169p – o pow. 4,52 ha,
  • „Bagno Duże Liny", w obrębie Kargowa – oddz. 146f, 147c – o pow. 30,29 ha,
  • „Mieśniki" w obrębie Kargowa – oddz. 153k – o pow. 4,24 ha,
  • „Bagno Kuligowskie" w obrębie Kargowa – oddz. 74j,k,m,o,p,r – o pow. 7,99 ha,
  • „Bagno Buków" w obrębie Szczaniec – oddz. 242k, 247k, 248a – o pow. 2,28 ha.
  • "Klipa" w obrębie Szczaniec - oddz. 73m, 87cdf - o pow. 1,34 ha.
 
Opisane użytki ekologiczne są najczęściej ekosystemami wodno-błotnymi. Najciekawsze z nich to torfowiska niskie i przejściowe z rzadkimi gatunkami roślin. W przyszłości powinny zostać wytypowane nowe miejsca do ochrony w formie użytków ekologicznych.