Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Współczesne łowiectwo to zaplanowane i skoordynowane czynności mające na celu racjonalne gospodarowanie żyjącą w lasach zwierzyną.

Łowiectwo jest zgodnie z brzmieniem ustawy „Prawo łowieckie" z 1995 r. elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi, zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, oraz leśnicy.
 
Na terenie Nadleśnictwa Babimost znajduje się 6 obwodów łowieckich wydzierżawionych od Lasów Państwowych. Obwody dzierżawione są przez 5 Kół Łowieckich do których należą:
  • Koło Łowieckie „Knieja" Rogoziniec, 
  • Koło Łowieckie „Dąbrowa" Świebodzin, 
  • Koło Łowieckie „Jeleń" Babimost, 
  • Koło Łowieckie „Sokół" Babimost, 
  • Koło Łowieckie „Diana" Sulechów. 
Jeden obwód jest użytkowany jako Ośrodek Hodowli Zwierzyny.
Wszystkie obwody wchodzą w skład I Rejonu Hodowlanego, którego koordynatorem jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Babimost. Powierzchnia ogólna obwodów łowieckich w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Babimost wynosi 44654 ha, w tym 14969 ha powierzchni leśnej.
 
Do zadań Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:
  • dokonywania rzetelnej inwentaryzacji zwierzyny,
  • zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania obwodów łowieckich,
  • poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej (odpowiednia ilość poletek łowieckich), wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: buk oraz dzikie drzewa i krzewy owocowe.