Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu polega na korzystaniu z jego zasobów, poprzez pozyskiwanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskiwanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu w sposób zapewniający mu trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. 
O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 % przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m3 drewna.
 
Pozyskane drewno pochodzi z:
  • cięć rębnych, czyli usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży), czyli usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych będących konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.
 
Użytkowanie lasu jest działem gospodarki leśnej zajmującym się planowym pozyskaniem drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu. Jest to realizowane w sposób, który zapewnia utrzymanie różnorodności biologicznej lasu, produktywności, zdolności regeneracyjnych, żywotności, właściwych funkcji ekologicznych, ekonomicznych i socjalnych. Las to również miejsce zatrudnienia i życia dla wielu ludzi. Zrównoważone zarządzanie i użytkowanie terenów leśnych prowadzi się wg planu urządzenia lasu. 
 
Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Babimost wynosi 48 337 ha w tym 16 022,93 ha powierzchni leśnej
Gatunkiem dominującym w Nadleśnictwie jest sosna. Drzewostany z panującą sosną zajmują 83,9% powierzchni leśnej, a z panującymi gatunkami iglastymi 84,8%.