Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

Projekt „Mała retencja na terenach nizinnych”

Projekt „Mała retencja na terenach nizinnych”

Nadleśnictwo Babimost znalazło się w siódemce Nadleśnictw z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, które zostało wybrane do realizacji projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych„.

 

Nie ukrywamy, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że na terenach zarządzanych przez nasze Nadleśnictwo będzie realizowany projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

 

Poniżej zamieszczamy główne informacje na temat projektu:

 

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;

  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;

  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;

  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;

  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

Jedną z planowanych przez nasze Nadleśnictwo inwestycji jest budowa 2 zastawek piętrzących na starym rowie melioracyjnym w Leśnictwie Dąbrówka. Na terenie inwestycyjnym nastąpiło przesychanie dotąd wilgotnych siedlisk z powodu obniżenia się wód gruntowych.

Przeciwdziałanie ubytkowi wody na tym obszarze jest bardzo ważne, ponieważ wzdłuż rowu znajdują się drzewostany o typach siedliskowych: OlJ, LMśw, LMw, Bśw, BMśw, których stan na skutek ubytku wody ulega ciągłemu pogorszeniu.

Dzięki zbudowanym z drewna i kamienia zastawką przewidujemy, że uda nam się poprawić warunki wodne, a tym samym zapobiec degradacji wilgotnych siedlisk.

Cały zakres prac przewidziany jest do wykonania w latach 2017-2018, a zakładany koszt inwestycji to 75000zł.