Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 
Nadleśniczy - kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa Babimost i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.
 
Zastępca Nadleśniczego - prowadzi sprawy dotyczące sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, odpowiada za prawidłową organizację i realizację planowania i wykonywania zadań w zakresie gospodarki leśnej.
 
Główny Księgowy - odpowiada za całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Nadleśnictwa pod względem ekonomicznym i prawnym w zakresie księgowo – finansowym, planowania księgowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo – księgowych nadleśnictwa.
 
Inżynier Nadzoru - pracownik kontroli wewnętrznej, sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie.
 
Sekretarz Nadleśnictwa - odpowiada za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, za prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.
 
Specjalista ds. kadr i administracji - odpowiada za całokształt spraw osobowych i socjalnych Nadleśnictwa.
 
Komendant Posterunku Straży Leśnej - odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego.
 
Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli  i ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania, urządzania i użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten obsługuje również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.
 
Leśnictwa stanowią podstawową jednostkę terenową w nadleśnictwie, w której w  bezpośredni sposób prowadzi się gospodarkę leśną. Leśnictwem kieruje leśniczy.
 
Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planowaniem remontów infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz, będący jednocześnie bezpośrednim przełożonym kierownika gospodarstwa pomocniczego.