Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Lasy nadleśnictwa stanowią przedzielone polami uprawnymi oraz miejscowościami fragmenty dawnej zwartej Puszczy Lubuskiej, rozciągającej się niegdyś między Odrą, Wartą i Obrą. Po przyjęciu chrześcijaństwa, na obecnych terenach województwa lubuskiego zaczęły powstawać klasztory.

Zwłaszcza zasłużony dla rolnictwa zakon cystersów wywarł znaczący wpływ na kształtowanie krajobrazu naturalnego i kulturowego całego regionu. Położona na wschód od linii Szczaniec – Wojnowo, część lasów współczesnego Nadleśnictwa Babimost, podobnie jak niektóre miejscowości, w tym sam Babimost, była własnością cystersów z Obry.

 

Planowa gospodarka leśna na terenach aktualnego Nadleśnictwa Babimost, rozpoczęła się w połowie XIX wieku. Dawne lasy na tym terenie stanowiły drzewostany sosnowe, mieszane z udziałem buka, sosny i dębu oraz lite liściaste, głównie dębowe i bukowe, a w dolinach torfowych olszowe i jesionowo – olszowe. Wiele szkód (wycinanie znacznych powierzchni leśnych, pożary) spowodowały wojny, przetaczające się przez te tereny.

 

Do 1945 roku, lasy obecnego Nadleśnictwa Babimost, stanowiły w całości własność prywatną, z czego ok. 60% należało do większych majątków ziemskich, 35% do drobnych właścicieli, a pozostały obszar do kościołów i gmin.

W 1945 roku, lasy obecnego Nadleśnictwa Babimost, upaństwowiono, a administrację powierzono Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Babimost w obecnym kształcie ( z obrębami: Dąbrówka, Kargowa i Szczaniec) zostało utworzone 1 stycznia 1985 roku.