Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Podstawowym zadaniem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów ochrony przyrody i leśnictwa.

Bezpośrednia, negatywna działalność człowieka stanowi istotny problem i realne zagrożenie dla ekosystemów leśnych. Zagrożenia związane z bezpośrednią działalnością człowieka w lasach to przede wszystkim pożary i szkodnictwo leśne. Obiekty edukacyjne mają na celu przybliżenie spraw związanych z korzystaniem z lasu i występującymi tam zagrożeniami. 
Chociaż najwięcej spotkań i pogadanek z udziałem leśników odbywa się w szkołach, najciekawsze są te, które mają miejsce na ścieżkach edukacyjnych i podczas wypraw do lasu. Obok swoich typowo leśnych obowiązków pracownicy Nadleśnictwa realizują również zadania edukacyjne. Polegają one na wytyczaniu ścieżek edukacyjnych i zacieśnianiu współpracy z lokal-nymi szkołami.
Nadleśnictwo Babimost realizuje również zadania edukacyjnych związane z profilaktyką przeciwpożarową. 
Z uwagi na występowanie drzewostanów sosnowych z łatwo zapalnym runem, na większości obszarów Nadleśnictwa występuje duże zagrożenie pożarowe. Niebezpieczeństwo powstawania pożarów związane jest również ze zwiększoną penetracją lasów przez turystów i miejscową ludność podczas zbioru jagód i grzybów w okresie lata i jesieni.