Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem obszarów połączonych koryta¬rzami ekologicznymi. Obszary te tworzą razem spójną funkcjonalnie sieć, której podstawo¬wym zadaniem jest ochrona różnorodności biologicznej. Odbywa się to przez ochronę naj¬cenniejszych oraz najrzadszych elementów przyrody. Dla każdego kraju i regionu określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000.

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.
 
Na terenie Nadleśnictwa Babimost występują następujące obszary naturowe:
 
Dyrektywa siedliskowa
  • Dolina Leniwej Obry PLH080001 o powierzchni 651,43 ha.
  • Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 o powierzchni  496,57 ha
  • Bory Babimojskie PLH080063  o powierzchni 536,16 ha

Dyrektywa ptasia

  • Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 o powierzchni 496,57 ha.